MỘT SỐ VẬT DỤNG  PHỤC VỤ CƠ BẢN CHO  100 KHÁCH

 

Chủng loại

Khách sạn & nhà hàng

Coffee shop

Cửa hàng/căng tin tự phục vụ

Bệnh viện/trung tâm chăm sóc sức khỏe

Trường học

Service carts

1 – 2 ea

-

-

-

          -

Chafing dishes

7 – 9

-

-

-

          -

Sugars & creamers

24

36

12

-

          12 – 24 ea

Condiment dispensers

12 – 24

12 – 24

12

-

          10

Water servers

12

12

-

-

          10

Coffee servers

48 (16cl) or 12 (32cl)

12

-

96 (16cl)

          -

Juice servers

-        

3 – 6 ea

-

-

          -

Salt & Peppers

24 – 36 sets

24 – 36 sets

24 sets

100 ea

          -

Sherbet/dessert

8 – 12 dz

8 – 12 dz

8 – 12 dz

8 – 12 dz

          8 – 12 dz

Candle lamps

24 – 36 ea

12 – 30 ea

-

-

           -

Teapots

24 ea

24 ea

12 ea

100 ea

          -

Salad bowls

144

144

144

100 ea

          12 ea

Platters11’’

36

Type of service

-

-

          12

Platters 8’’ – 11’’

36

Determines

-

           -

Sauces/gravies

12 – 24

12

-

-

          12

Bread/cracker service

24 – 36

12 – 30

-

-

          12

Bud vase

24 – 36

12 – 30

-

-

          12

Ashtrays

24 – 36

24 – 36

24 ea

-

          24

Trays

12

6 – 12

108

100

          12

Tray stands

6 – 9

3 – 6

-

-

          10

Baby chairs

3

3 – 6

-

-

          -

Bussing trucks

2

2

3

3 – 5

          2 – 3

Plates covers

100

24

-

100

          -

Vegetable bowls

12

-

-

-

          24 – 36